De hoe en waarom

Image

De groeiende problemen met de islam in Europa zijn niet slechts een gevolg van een botsing van culturen, maar ook van een botsing van beschavingen. De culturele en religieuze dimensies van het conflict liggen ten grondslag aan de houding van moslims dat niet zij zich moeten aanpassen aan het vrije, democratische en deels nog altijd Joods-Christelijke Westen, maar andersom: dat Europeanen zich moet aanpassen aan de uit het Oosten afkomstige ondemocratische en discriminerende islam. In sommige Europese landen beginnen politici langzaam in te zien dat al die aardige migranten uit islamitische landen misschien toch wel eens een probleem zouden kunnen vormen. Jammer genoeg begrijpen de meesten van deze politici niet de ware omvang van dit probleem. Voor hen is het veelal onaangepaste en gewelddadige gedrag van moslims niet meer dan een onderdeel van een botsing van beschaving. De gedachte dat het slechts om een cultureel probleem gaat dat met wat opvoedkundige indoctrinatie en gedwongen integratie -vooral van de oorspronkelijke ‘discriminerende’ bewoners wel te verstaan- wel op te lossen valt maakt de zaken echter alleen maar erger. Oorzaak: het gevaar van de islam wordt nog steeds gruwelijk onderschat.

(Christenen verbranding met kerst,omdat de Islam niet als ”hun” godsdienst werd gezien)

Moslims zien islam als superieur

In zowel Europa als de VS wordt de fout gemaakt te denken dat het islamitische geweld en racisme nu eenmaal het gevolg is van de steeds multicultureler wordende samenleving, en is men blind voor het feit dat dit gedrag onderdeel uitmaakt van de hervatting van een oude islamitische invasie van Europa. De authoriteiten negeren de signalen uit de samenleving en houden de autochtone bevolking voor dat ze er maar het beste van moeten zien te maken, waarbij ze ervan uitgaan dat de spanningen zich over één of twee generaties wel zullen hebben opgelost. Sommigen maken zich weliswaar zorgen dat de hier geboren moslims juist radicaler blijken te zijn dan hun ouders, maar daar worden vervolgens verkeerde conclusies uit getrokken, met als gevolg dat de oorspronkelijke Westerling verteld wordt dat hij zich maar moet aanpassen en dat het probleem dan vanzelf zal verdwijnen.

Het grote probleem is dat moslims geloven dat hun manier van leven superieur is en behoort te zijn, en dat ze vanuit de Koran de opdracht hebben om hun islamitische wetten en gebruiken op te leggen aan alle niet-moslims. Iedereen en ieder systeem dat zich niet wil aanpassen aan hun wetten is volgens hen ongeldig. Als Westerse maatschappijen zich vervolgens proberen aan te passen aan moslims heeft dat om die reden juist een sneeuwbaleffect tot gevolg, en zal iedere concessie die wordt gedaan aan moslims leiden tot nieuwe, hardere eisen (goed voorbeeld: het Israëlisch-Palestijnse conflict). Deze steeds hoger wordende eisen van moslims zullen pas stoppen als de hele samenleving zich heeft onderworpen aan de islam, en het systeem hun systeem is geworden.

Begrip voor islamitische verkrachtingsbendes?

De botsingen over varkensvlees in school- en bedrijfskantines, het dragen van hoofddoekjes, aparte zwemuren voor moslima’s,en aparte stoelen in Pathe bioscopen voor moslima’s of het weigeren om een vrouw de hand te schudden,of het weigeren van Joden en blinden (omdat -blindegeleide- honden onrein zijn) door islamitische taxichauffeurs zijn de ‘gematigde’ uitingen van die houding. Erger zijn de islamitische verkrachtingsbendes -in bijvoorbeeld Oslo, Stockholm, Sydney, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Marseille, Parijs, Berlijn- die geloven dat verkrachting een zonde van de vrouwelijke slachtoffers is en niet van de mannelijke daders, en dat het molesteren en zelfs vermoorden van Joden, Christenen, homoseksuelen en andersdenkenden een manier is om in het paradijs te komen.

Europese overheden wijzen er vervolgens op dat er een groot verschil is tussen het weigeren om een blinde te vervoeren en het verkrachten van een vrouw, maar zien niet in dat beide gedragingen afstammen van dezelfde anti-Westerse houding. Moslims vinden dat hun waarden en wetten zo superieur zijn dat iedereen zich daar aan zou moeten houden. Daarom hebben ze er geen enkel probleem mee om deze wetten en gebruiken op te dringen aan anderen. Zo behandelen zij een meisje dat volgens onze normen normaal gekleed is als iemand die er volgens hun normen om ‘vraagt’ om aangerand en verkracht te worden.

screenshot-202

Sommige politici – zoals in Nederland (Ex)PvdA-leider Job Cohen,(ex kamerlid) Femke Halsema van GroenLinks en Alexander Pechtold van D66- vinden dat we maar ‘begrip’ voor moeten hebben voor dit soort ‘culturele verschillen’, waarmee zij in feite de weg vrijmaken voor de invoering van tenminste een deel van de islamitische sharia-wetgeving. Een land kan echter niet twee totaal verschillende rechtssystemen hebben. Uiteindelijk zal één systeem overblijven, en de demografische ontwikkelingen laten in combinatie met ongelimiteerde moslimimmigratie zien dat de Europese vrijheid en democratie uiteindelijk ten onder zal gaan, zeker als Turkije in de toekomst lid zou worden van de EU.

screenshot-271

Aanpassing en tolerantie wakkert islamisering aan

Hoewel het nog niet zover is zien we nu al waar het aanpassen van de maatschappij op de steeds hoger wordende eisen van moslims toe leidt. Daar waar de meeste andere minderheden -Chinezen, Vietnamezen, Surinamers, Molukkers- zich in Nederland goed hebben aangepast doen moslims dat niet, omdat zij verwachten ooit in de meerderheid te zullen zijn en de islamitische wetten op te kunnen leggen aan alle ‘immorele ongelovige’ medelanders. Daarom willen ze dat wij ons nu al aan hén aanpassen in plaats van andersom, wat de normale gang van zaken zou moeten zijn.

De gewilligheid en soms zelfs gretigheid waarmee Europese regeringen zich aan moslimimmigranten hebben aangepast heeft het gevoel bij moslims dat de islam superieur is en dat er ooit een islamitisch wereldrijk (Kalifaat) komt alleen maar versterkt. Tolerantie en ‘begrip’ heeft de botsing van beschavingen juist heviger gemaakt. Voor iedere vinger die werd gegeven werd een hele hand afgehakt. Gesprekken en onderhandelingen hebben de Europese overheden misleid, waardoor ze valselijk zijn gaan geloven in twee verschillende soorten islam: een ‘gematigde’ versie met vertegenwoordigers die altijd lachen en (loze) beloftes doen van vrede en verdraagzaamheid, en een extremistische versie die wordt vertegenwoordigd door openlijke terroristen, die de islam met geweld willen opleggen. Beide versies zijn echter onderdeel van één en dezelfde ideologie met één en dezelfde doelstelling.

Is het tij nog te keren?

Daar waar een botsing van culturen nog vreedzaam kan worden opgelost leidt een botsing van beschavingen veelal tot geweld, tenzij één partij de andere tijdig schaakmat zet. Heden ten dage zijn moslims -gebruik makend van chantage met olieleveranties en met geweld- heel goed geworden in het schaakmat zetten van Europeanen. Daarom vinden de meeste politieke partijen het makkelijker om het gevaar te ontkennen en te reduceren tot een cultureel probleem dat op een bepaald moment opgelost zal zijn. Het idee is dat, zolang we de moslims maar zoveel mogelijk hun zin geven, voorkomen kan worden dat er ooit bloed vloeit in de straten van Londen, Parijs, Oslo, Berlijn, Rome en Amsterdam. In het seculiere westen worden kinderen maar al te vaak als ‘lastige bijproducten’ van een relatie gezien, waarvan je er zéker niet teveel moet hebben. Zij die er méér dan twee hebben, moeten als orthodox en wereldvreemd worden beschouwd en zodanig behandeld. Deze visie heeft de westerse wereld zichzelf opgelegd en heeft daarmee zijn eigen doodvonnis getekend, aangezien het hebben van 4, 5, 6 en meer kinderen bij de moslims heel normaal is. Op den duur gaat het allochtone -islamitische- volksdeel het autochtone overvleugelen en dan is het -menselijkerwijs gesproken- helemáál onmogelijk geworden om de oprukkende islam een halt toe te roepen

De islamitische Golfstaten financieren maar al te graag de islamisering van Europa, daarbij gebruik makend van de enorme hoeveelheid dollars die wordt verdiend met de verkoop van olie aan het Westen. Tegen deze macht hebben Europa en VS nog altijd geen afdoende antwoord gevonden. Europa begint te zwichten, Israël wordt in toenemende mate met vernietiging bedreigd en zelfs de VS begint onder Barack Obama steeds meer ruimte te geven aan de islamitsche eisen.
Europa heeft nog maar weinig tijd om het tij te keren. Hoe langer het gevaar van de islam wordt gebagatelliseerd en genegeerd en hoe meer er van de autochtone Europeaan aanpassingen worden verlangd, des te kleiner wordt de kans het proces nog terug te draaien zodra blijkt dat de democratie en de vrijheid die we sinds de Tweede Wereldoorlog genieten daadwerkelijk in gevaar komt. Het ‘politiek correcte’ bestempelen van de geboorteweeën van Eurabia als slechts een cultureel probleem is hetzelfde als een infectie met hondsdolheid slechts een onschuldige verkoudheid noemen. Nogmaals: dit is niet alleen maar een cultureel probleem maar een beschavingsprobleem, dat door vleierijen, toegeven, aanpassen en inburgeringslessen niet zal worden opgelost. Sterker nog: het huidige op ‘tolerantie’ en toegeeflijkheid gebaseerde beleid in Nederland en Europa zal de drang van moslims om de islam op te leggen alleen maar aanwakkeren, totdat het probleem in heel Europa zal exploderen.

In sommige Europese landen is er eindelijk enig besef ontstaan dat er iets niet goed gaat, echter zonder dat de ernst van het probleem wordt ingezien. De samenleving aanpassen aan de Ramadan en halal zal het probleem niet oplossen. Dat zijn namelijk slechts de meest recente ontwikkelingen van de toenemende Europese onderwerping aan een agressieve beschaving. Dit is geen culturele, maar een ideologische strijd. Terwijl de meeste Europese overheden nog denken dat met nog wat meer paaien en toegeven de problemen wel zullen verdwijnen, hebben moslims in Europa juist daardoor het gevoel gekregen dat de toekomst aan hen, aan de islam toebehoort, en aan niemand anders. Beide partijen dienen hun verwachtingen echter bij te stellen, voordat het te laat is.

Westerse landen, waaronder ook  Nederland, staan shariapraktijken  toe. Eerst tolereerden we wat op het eerste gezicht aanvaardbare sharia- eisen leken, zoals halalmaaltijden  en vrouwen die hun haar bedekken.  Toen tolereerden we praktijken die  tegen onze beleefdheidsnormen ingaan, zoals islamitische mannen die  weigeren vrouwen een hand te geven. Al snel kwamen we terecht bij  shariapraktijken die regelrecht indruisen tegen de Nederlandse  rechtsorde, zoals polygamie. Zo glijden we af naar volledige islamisering  van onze samenleving. Stapje voor  stapje wordt ons westerse rechtssysteem vervangen door de sharia.

We zien sharia-infiltratie bij politie  en justitie. De politiekorpsen Haaglanden en Amsterdam-Amstelland  hebben cellen met stippen en windrozen die de richting van Mekka aangeven. Vrouwelijke agenten moeten  accepteren dat zij geen hand krijgen.  Een islamitische advocaat hoeft niet  op te staan voor rechters die de  rechtszaal binnenkomen.

We zien sharia-infiltratie bij defensie. Er zijn legerimams. Er worden  halalmaaltijden aangeboden in kantines. Er vindt overleg plaats om  moslimmilitairen tijdens de ramadan vrij te stellen van oefeningen. We zien sharia-infiltratie in het onderwijs. Er zijn in ons land ruim 40 islamitische scholen. Openbare scholen gaan dicht op islamitische feestdagen. Een school in Weert serveert  halalvlees bij het kerstfeest omdat er  tien moslimleerlingen zijn.

We zien sharia-infiltratie in de  zorg. Moslims eisen dat mannelijke  dokters niet langer vrouwen behandelen. Er vinden in ons land maagdenvlieshersteloperaties plaats.

We zien sharia-infiltratie in de wereld van kunst en cultuur. Een schilderij van een biggetje van Sylvia  Bosch werd verwijderd van een expositie in Leerdam. Kunstenares Sooreh Hera werd bedreigd.  Ook in het niet-islamitische deel  van onze samenleving sijpelt de sharia door. Cartoonist Gregorius Nekschot werd opgepakt omdat zijn tekeningen beledigend zouden zijn  voor moslims. Bouwvakkers in Almere mochten in de brandende zon  geen korte broeken meer dragen na  klachten van islamitische buurtbewoners.

Het shariasymbool bij uitstek is de  hoofddoek. Mensen die begrijpen  waar de islamitische hoofddoek voor  staat, worden door shariasocialisten  tegengewerkt. De inquisitie der linkse kerk, de Commissie Gelijke Behandeling, vindt dat het christelijke  Don Bosco-college in Volendam de  hoofddoek niet mag verbieden.

Het gaat niet alleen over vrouwen.  Het gaat ook over christenen, joden,  afvalligen, atheïsten en homo’s. Het  gaat over ons allemaal. Voor het  overleven van onze waarden, onze  identiteit, onze cultuur, en onze vrijheid is het van eminent belang de  sharia in al zijn uitingen te verbieden: geen nieuwe moskeeën en  imams, geen islamitische scholen en  boerka’s. Voor de sharia is geen  plaats in vrije samenlevingen.

Premier Erdoğan van Turkije over de islamisering van Europa: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten…”

De koran benoemt immigratie als een effectief middel om de islam te verspreiden.Een westers gezin krijgt gemiddeld dan 1,5 kind. (Door de crisis vaak nog minder).Met zulke lage geboortecijfers verdwijnen beschavingen.Veel orthodoxe moslimgezinnen doen niet geboorte beperking.

10645337_4773758959850_209668484562942361_n
Gevolg:

Over 20 á 30 jaar is de helft van onze bevolking moslim.Dan leggen moslims ons hun normen op.Krijgen we te maken met hun wrede, onrechtvaardige sharia wetgeving.
Zie a.u.b het onderstaand zeer verontrustend wetenschappelijk filmpje:

Filmpje Demografie Europa.

https://www.youtube.com/watch?v=V5KcvStYe7A

Ook groeit de invloed van de Moslim Broederschap in Europa op een zorgwekkende wijze. Zij zitten achter de sharia bankkantoren, sharia rechtbanken met sharia politie, rellen en opstanden, islamitische scholen en moskeeën.Gebruikmakend van onze democratie, willen ze onze democratie/en individuele vrijheid om zeep helpen.

Vraag:

Hoe krijgen we de inhoud en waarheid over de islam begrijpelijk en toegankelijk voor alle Nederlanders?Het grootste deel heeft een enorme kennis achterstand. Ze kunnen daardoor de ware maar harde woorden over de Islam niet plaatsen en zien de verbanden niet zoals ze zijn en gaan daardoor in verzet.

islambinnen

Tot 5% islam in een samenleving –> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
5% tot 10% islam –> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.
10% tot 25% islam –> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.
25% en meer islam –> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.

60% en meer –> Openlijke vervolging van niet-moslims en andere gelovigen. Sporadische etnische zuiveringen (genocide), het gebruik van de Shariah Wet als wapen en invoering van de Jizya (de belasting die wordt opgelegd aan veroverde ongelovigen). Zie Albanië, Maleisië, Qatar, en Soedan.
80% en meer –> Verwacht staats-gestuurde etnische zuiveringen en genocide. Zie Bangladesh, Egypte, Gaza, Indonesië, Iran, Irak, Jordanië, Marokko, Pakistan, Palestina, Syrië(!), Tajikistan, Turkije(!), Verenigde Arabische Emiraten.

100% –> zal de “vrede” van “Dar-es-Salaam”, ook “Dar-al-Islam” (Islamitisch Huis van Vrede) inluiden. Er wordt verondersteld dat er dan vrede is omdat iedereen moslim is. Zie –> Afghanistan, Saoedi-Arabië, Somalië, Jemen. zo gaat het op de hele wereldbol, overal waar de islam als sprinkhaan neerstrijkt gaan hele samenlevingen kapot. Nu is de vraag: welk weldenkend mens wil nog met het gezwel dat islam heet in dialoog? En verder: hoezo zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereldbol niet lukt? Kijk hier zit juist de knijp.

Op het moment dat moslims de terreurdaden van groepen als: IS, Boko-Haram, Al Shabaab, Hamas, Moslim Broederschap, de Sjiitische Hez-Bollah enz…… gaan bekritiseren, bekritiseren ze inherent ook de handel en wandel van hun geliefde profeet Mohammed. De geweld en terreur optie is juist door Mohammed (als hij überhaupt geleefd heeft) in het leven geroepen om eindelijk aan de door hem gewenste expansie van de islam toe te komen. Daarnaast is het geven van kritiek op alles wat raakvlakken heeft met de koran, overleveringen van de profeet en de sharia ten strengste verboden voor moslims en niet moslims. In principe kan binnen de sharia regelgeving zelfs de doodstraf uitgesproken worden voor ieder die de islam bekritiseert of belachelijk maakt. Dat is in verleden en heden al vele malen gebeurd. Uitvoerders van de doodstraf zijn binnen de islamitische oemma altijd voor handen, zowel formeel als informeel. Ook in onze tijd hebben we voorbeelden te over die dit bevestigen. Alle vreselijke dingen die nu gebeuren in de wereld uitgaande van de islam terreur kunnen met een precisie van een duizendste millimeter op de handel en wandel van Mohammed geplakt worden. Ga er maar aanstaan als gelovige moslim deze door Mohammed voorgeleefde terreur te bekritiseren.Binnen de islamitische wereld heerst bovendien een sociale controle op alles wat haram is. Een controle die wij westerlingen ons nauwelijks kunnen voorstellen laat staan begrijpen. Een controle die vergelijkbaar is met de controle die ook heerste in andere totalitaire systemen. Voor de bühne zullen ze elkaar verdringen in het roepen dat dit niet de islam is maar iedereen die zich verdiept heeft in de fundamenten van de islam weet dat het veinzen tegen de ongelovige een door de islamitische doctrine eveneens gesanctioneerde daad is. Wie was ook weer de grootste listen smid?
Juist Allah himself.

Tot slot

Denk dat bij de meeste Nederlanders het gevoel heerst van tot hier en niet verder,aangezien het ooit zo mooie Nederland de laatste decenia’s verworden is tot een rioolput van culturen die allemaal een plaats op eisen wat ten kosten moet gaan van onze eigen indentiteit en cultuur. In 1940-45 heeft men gevochten tegen de annexatie van Nederland waarbij vele Nederlanders zijn omgekomen,het gros van deze gevallenen zou zich in zijn graf omdraaien in de wetenschap dat dit sinds de jaren 60 op sluikse wijze toch weer aan het gebeuren is. Vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar houdt wat mij betreft op voor allerlei ‘godsdiensten’ met regels/wetten die intolerantie prediken: intolerantie jegens vrouwen, homo’s, joden, afvalligen en ongelovigen. Godsdiensten die zich op het standpunt stellen dat een samenleving ondergeschikt is aan de manier van leven zoals zij dat stellen. Ja, zelfs die samenlevingen waar men deze abjecte meningen mag verkondigen. Godsdiensten waar duidelijk gesteld wordt dat er geen scheiding kan zijn tussen kerk, staat en rechtspraak. Iedereen kan wel een-of-andere godsdienst prediken. Maar dat geeft toch niemand het recht om een hele maatschappij op zijn kop te zetten? Blijkbaar lukt het de islam wel. Je moet wel ongelooflijk kortzichtig of zelfingenomen zijn wil je niet inzien wat de islam werkelijk is: een politieke ideologie. Een religie die in het Arabisch: “onderwerping” heet. Het behelst volledige onderwerping aan de religie, de ideologie. Op alle facetten van het leven. Het kent geen grenzen, geen morele bezwaren. Al het handelen wordt getoetst aan het gestelde kader van de ideologie en de daarbij horende religie. Vrijheid van godsdienst kan dus nooit persé universeel zijn, maar dient altijd getoetst te worden aan de normen en waarden van de maatschappij waarin het een plaats wenst te hebben. Een religie waar geen respectvolle toekomst is voor anders-denkenden, een grote extremistische aanhang heeft, die aantoonbaar politieke ambities heeft, zou geen wezenlijk onderdeel uit mogen maken van een maatschappij die ontstaan is uit de Verlichting en het verwerpen van dergelijke religies/ideologieën in het verleden.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s